Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging 

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: ©Designs) gesloten overeenkomsten. 

1.2 Offerte.

Offertes zijn 30 dagen geldig. 

Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. 

1.3 Schriftelijke bevestiging. 

Opdrachten dienen door de opdrachtgever bevestigd te worden via e-mail of post. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat ©Designs een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden ©Designs eerst nadat deze schriftelijk door ©Designs zijn bevestigd. 

1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus. 

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan ©Designs wenst te verstrekken, dient hij ©Designs, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen. 

1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt. 

Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij ©Designs, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst 

2.1 Uitvoeren opdracht. 

©Designs zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal ©Designs de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens.

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ©Designs mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers. 

Indien ©Designs op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan ©Designs namens de opdrachtgever offertes aanvragen. 

2.4 Openbaarmaking en verveelvoudiging. 

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien ©Designs, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van ©Designs zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.5 Termijn van levering.

Een door ©Designs opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. ©Designs is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. 

2.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen.

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van ©Designs.

2.7 Klachten.

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan ©Designs te worden meegedeeld.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom. 

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan ©Designs. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend ©Designs daartoe bevoegd. 

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten. 

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 

3.3 Naamsvermelding.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is ©Designs te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

3.4 Eigendom bij ©Designs.

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door ©Designs tot stand gebrachte werktekeningen, foto’s, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van ©Designs, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 

Artikel 4: Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik. 

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met ©Designs, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik. 

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen. 

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ©Designs veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen. 

4.4 Eigen promotie. 

©Designs heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 

Artikel 5: Honorarium 

5.1 Honorarium en bijkomende kosten.

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die ©Designs voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. 

5.2 Honorarium voor meerwerk.

Indien ©Designs door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door ©Designs gehanteerde honorariumtarieven. heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. ©Designs is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. 

5.3 Accountantsonderzoek.

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft ©Designs na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen. 

Artikel 6: Betaling 

6.1 Betalingsverplichting. 

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door ©Designs nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door ©Designs gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. 

6.2 Periodieke betalingen. 

©Designs heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 

6.3 Geen korting of compensatie. 

De opdrachtgever verricht de aan ©Designs verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan ©Designs heeft verstrekt. 

6.4 Vervallen licentie. 

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 7: Opzegging en ontbinding overeenkomst 

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. 

7.2 Ontbinding overeenkomst door ©Designs. 

Indien de overeenkomst door ©Designs wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekort koming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van ©Designs redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 

7.3 Schadevergoeding.

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door ©Designs op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. 

7.4 Faillissement. 

Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij. 

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging. 

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen. 

7.6 Duur overeenkomsten. 

Wanneer de werkzaamheden van ©Designs bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij via e-mail of post anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 2 maanden.

Artikel 8: Garanties en vrijwaringen 

8.1 Auteursrechthebbende.

©Designs garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 

De opdrachtgever is zich bewust van de Auteurswet is zelf verantwoordelijk voor de gebruikte foto’s en beelden.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp. 

©Designs vrijwaart de opdrachtnemer of door ©Designs bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens. 

De opdrachtgever vrijwaart ©Designs voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

9.1 Aansprakelijkheid. 

©Designs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 

a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. 

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. 

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers. 

e. ©Designs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke is veroorzaakt door van derden betrokken apparatuur, programmatuur en diensten, en door toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige daden van toeleveranciers van ©Designs.

f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

g. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. 

9.2 Beperking aansprakelijkheid. 

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ©Designs of de bedrijfsleiding van ©Designs, is de aansprakelijkheid van ©Designs voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan het aan de opdracht verbonden honoranium. 

9.3 Verval aansprakelijkheid. 

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 

9.4 Kopieën materialen. 

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan ©Designs niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht. 

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch ©Designs jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10: Overige bepalingen 

10.1 Overdracht aan derden.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met ©Designs gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 

10.2 Vertrouwelijkheid.

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 

10.3 Nederlands recht.

Op de overeenkomst tussen ©Designs en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen ©Designs en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar ©Designs is gevestigd.

tech: dodo.nl | design: c-designs.nl